Pin Mặt Trời In
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012 11:52
No. Tên sản phẩm
(Product)
Mã sản phẩm (Code) Số lượng (quantity) US$/Đơn giá (Unit) US$/Watt
1 Solar panel 75Wp RS-P549-75 1 315 4.2
2 Solar panel 130Wp RS-P569-130 1 546 4.2
3 Solar panel 175Wp RS-P589-175 1 735 4.2

{adsense,pub-6522332961820161,9073834644,336,280,20}

 
------------------------------ Các Bài Viết Khác-------------------------------